Turnausmatkojen erityisehdot

1. SOVELTAMISALA

AC Travelin järjestämiin turnausmatkoihin sovelletaan näitä erityisehtoja ja yleistä matkapakettilakia.


2. VASTUU SOPIMUKSEN TÄYTTYMISESTÄ

Matkanjärjestäjä vastaa järjestämiensä valmismatkojen sopimuksen mukaisuudesta ja matkustajille matkoista annettavista tiedoista yleisen matkapakettilain mukaan. Matkanjärjestäjä ei vastaa tarjoamaansa valmismatkaan sisältymättömistä järjestelyistä, kuten valmismatkan välittäjän järjestämien liityntäkuljetusten toteutumisesta ja matkustajan pyynnöstä välitetyistä lisäpalveluista, kuten harjoitusotteluista kohteessa.


3. SOPIMUKSEN SYNTYMINEN JA MAKSUEHDOT
Ryhmää sitova sopimus syntyy, kun sen yhteyshenkilö hyväksyy tarjouksen, saa matkastaan matkanjärjestäjän laatiman tilausvahvistuksen ja ryhmä maksaa varausmaksun ilmoitettujen maksuehtojen mukaisesti.

 • Matkan varaamisen yhteydessä maksetaan varausmaksu (n. 10% matkan hinnasta) ilmoitettujen maksuehtojen mukaisesti
 • Loppumaksu on suoritettava viimeistään 31vrk ennen matkan alkua tai tarjouksessa mainittuna ajankohtana
 • Mikäli matka varataan myöhemmin kuin 31vrk ennen matkan alkua, maksetaan koko matkan hinta matkaa varattaessa.

Jos matkan hintaa tai sen osaa ei ole maksettu viimeistään matkanjärjestäjän määräämänä ajankohtana, matkanjärjestäjällä on oikeus peruuttaa varaus.

4. VARAUSMAKSU

4.1. Arena Centerin järjestämissä turnauksissa varausmaksu, kun joukkue ottaa majoituksen ja/tai laivamatkan, on 20€/hlö

4.2. AC Travelin järjestämissä ulkomaan turnauspaketeissa varausmaksu määräytyy seuraavasti:

 • Jos paketti sisältää lentomatkoja, on varausmaksu 80€/hlö
 • Jos paketti ei sisällä lentoja, on varausmaksu 50€/hlö

5. PERUUTUSEHDOT

5.1 Ryhmällä on oikeus peruuttaa matka, milloin tahansa ennen matkan alkamista. Peruutus on tehtävä kirjallisesti. Tällöin matkanjärjestäjällä on oikeus periä peruutusmaksu seuraavasti:

5.1.1 Turnausmatka, jotka sisältävät lentoja:

 • Jos matka perutaan sopimuksen syntymisen jälkeen, mutta viimeistään 151vrk (tai edellisenä arkipäivänä klo 16.00 mennessä) ennen matkaa, veloitetaan toimistomaksu (50€)
 • Jos matka perutaan myöhemmin kuin 151vrk, mutta viimeistään 31vrk (tai edellisenä arkipäivänä klo 16.00 mennessä) ennen matkaa, ei varausmaksua palauteta
 • Jos matka perutaan myöhemmin kuin 31vrk, mutta viimeistään 15vrk (tai edellisenä arkipäivänä klo 16.00 mennessä) ennen matkaa, matkanjärjestäjällä on oikeus periä 50% matkan hinnasta
 • Jos matka perutaan myöhemmin kuin 15vrk, on matkanjärjestäjällä oikeus periä 95% matkan hinnasta

5.1.2 Turnausmatkat, jotka eivät sisällä lentoja:

 • Jos matka perutaan matkan vahvistamisen jälkeen, mutta viimeistään 31vrk (tai edellisenä arkipäivänä klo 16.00 mennessä) ennen matkaa, ei varausmaksua palauteta
 • Jos matka perutaan myöhemmin kuin 31vrk ennen matkaa, mutta viimeistään 15vrk (tai edellisenä arkipäivänä klo 16.00 mennessä) ennen matkaa, matkanjärjestäjällä on oikeus periä 50% matkan hinnasta
 • Jos matka perutaan myöhemmin kuin 15vrk ennen matkaa, on matkanjärjestäjällä oikeus periä 95% matkan hinnasta

5.2 Jos matka on hinnoiteltu tietyn henkilömäärän mukaan ja joku seurueen jäsenistä peruuttaa matkansa, on matkanjärjestäjällä oikeus periä kohdassa 4.1. mainittujen peruutuskulujen lisäksi peruutuksen johdosta syntyvästä vajaakäytöstä aiheutuvat kulut. Matkansa peruuttanut ja matkalle osallistuvat seurueen jäsenet vastaavat yhteisvastuullisesti kyseisten kulujen maksamisesta matkanjärjestäjälle. Matkanjärjestäjä ja matkalle lähtevä matkaseurue voivat edellä mainitun sijaan sopia yhteisesti matkaseurueelle tarkoituksenmukaisemmasta matkajärjestelystä, jolloin matkalle lähtevä seurue vastaa mahdollisista lisäkuluista.


5.3 Jos matkaa ei peruuteta eikä matkustaja saavu sovitulle lähtöpaikalle sovittuun aikaan tai jos hän ei voi osallistua matkaan siksi, ettei hänellä hänen vastuullaan olevista syistä ole matkaan tarvittavia asiapapereita, kuten voimassaolevaa passia, viisumia, henkilöllisyystodistusta tai rokotustodistusta, hänellä ei ole oikeutta maksun palautukseen.


6. TAKAISINMAKSUT

Matkustajalla ei ole oikeutta takaisinmaksuun palveluista, jotka hän on jättänyt käyttämättä.


7. MATKUSTUSASIAKIRJAT JA MATKUSTUSLUVAT

Joukkue on velvollinen huolehtimaan, että kaikilla matkustajilla on voimassaolevat vaadittavat matkadokumentit sekä mahdolliset ilman omaa vanhempaa matkustavien alaikäisten matkustusluvat.


8. MATKUSTAJAN OIKEUS MUUTTAA SOPIMUSTA JA LUOVUTTAA SE TOISELLE

Matkustajan käyttäessä YME 7. kohdan mukaisia muutos- ja luovutusoikeuksia, veloitamme muutoksista ja luovutuksesta aiheutuneet kulut, sekä toimistokulun (50€). Muutoksista aiheutuvista kuluista vastaa matkustaja ja luovutuksesta luovuttaja sekä luovutuksensaaja yhteisvastuullisesti. Pelkästään majoituksen ottavat ryhmät, ovat oikeutettuja vaihtamaan majoittujien nimiä ilman kuluja 1vrk (tai edellisenä arkipäivänä klo 16.00 mennessä) ennen majoituksen alkamista asti.

9. MATKATOIMISTON VASTUU TURNAUKSEN JÄRJESTÄJIEN PALVELUISTA

Matkatoimisto ei vastaa välittämistään turnausjärjestäjien järjestämistä palveluista, kuten otteluista, turnausjärjestäjän järjestämistä kuljetuksista, aterioista tai majoituksista. Mikäli näissä palveluissa ilmenee puutteita tai ongelmia, on turnausjärjestäjällä ensisijainen korvausvastuu.


10. TURNAUSOHJELMAT JA -AIKATAULUT

Matkanjärjestäjä ei vastaa turnausten peruuntumisesta, ajankohdan- tai paikan muuttumisesta eikä turnausohjelmassa olevista mahdollisista virheistä, eikä niiden asiakkaille mahdollisesti aiheuttamista kuluista tai ansionmenetyksistä.


11. RYHMÄN YHTEYSHENKILÖ

Ryhmä ilmoittaa matkan varaamisen yhteydessä matkanjärjestäjälle yhteyshenkilön, joka toimii ryhmän edustajana
ennen matkaa, matkan aikana sekä matkan jälkeen. Matkanjärjestäjä sopii matkaohjelmaan tai matkan sisältöön liittyvistä seikoista ryhmän nimeämän yhteyshenkilön kanssa.


12. MATKANJÄRJESTÄJÄN MUUTOSOIKEUDET

Matkanjärjestäjällä on oikeus sopimuksen syntymisen jälkeen siitä riippumattomista syistä ja vähäisen osanottajamäärän vuoksi muuttaa majoituspaikkaa, kulkuneuvoja, aikatauluja ja muita matkajärjestelyjä, jos muutokset eivät olennaisesti muuta matkan luonnetta.

Muutoksista ilmoitetaan asiakkaalle niin pian kuin mahdollista; ja muutoksista vähäisen osanottajamäärän vuoksi
viimeistään 14 vrk ennen matkan alkua.


13. OIKEUS HINNAN MUUTOKSIIN

Matkanjärjestäjällä on sopimuksen päättämisen jälkeen oikeus korottaa ja vastaavasti velvollisuus alentaa sovittua matkan hintaa seuraavilla perusteilla:

 • ryhmän koko poikkeaa tilausvahvistuksessa ilmoitetusta ryhmäkoosta
 • matkan hintaan vaikuttavien verojen ja muiden julkisten maksujen muutokset
 • kuljetuskustannusten muutos, johon matkanjärjestäjä ei ole voinut vaikuttaa ja jota matkanjärjestäjä ei ole voinut ottaa lukuun sopimusta päätettäessä
 • SP:n tai valtioneuvoston päätöksestä johtuva valuuttakurssin muutos

Hinnanmuutoksia ei toteuteta matkan alkamispäivää edeltävien 20 päivän aikana pois lukien ryhmän koosta aiheutuvat muutokset.

Jos matkan hintaa korotetaan enemmän kuin 10% saman matkan ja saman lähtöpäivän halvimpaan majoitusvaihtoehtoon perustuvasta hinnasta, on matkustajalla oikeus peruuttaa sopimus. Sopimuksen purkamisesta on ilmoitettava matkanjärjestäjälle viikon kuluessa siitä, kun matkustaja sai tiedon hinnan korotuksesta. Tämä ei koske tapauksia, jossa hinnan muutos johtuu ilmoitetun ryhmäkoon pienemisestä.

14. VIRHE JA VIRHEILMOITUS

Matkanjärjestäjän virheenä ei pidetä myöhästynyttä saapumista matkakohteeseen tai aikaisempaa kotiinlähtöä, jos
muutos johtuu matkanjärjestäjästä riippumattomasta syystä ja matkakohteessa olo lyhentyy alle 5 vrk kestävällä matkalla enintään 6 tuntia. Jos muutoksen syynä on ilmatilan ruuhkautuminen, lennonjohdon toimenpiteet, poikkeuksellinen sää tai vastaava syy, sovelletaan edellä mainittuja aikamääriä kaksinkertaisina. Ilma- tai merikuljetuksen aikana tapahtuneen vahingon osalta otetaan huomioon, mitä ilmakuljetussopimuslaissa, ilmakuljetuslaissa tai merilaissa on säädetty. Matkustaja ei voi vedota virheeseen, ellei hän ilmoita virheestä
matkanjärjestäjälle kohtuullisessa ajassa siitä, kun hän havaitsi virheen. Virheestä, joka voidaan korjata matkakohteessa, on ilmoitettava matkanjärjestäjälle tai matkanjärjestäjän edustajalle niin pian kuin
mahdollista. Matkanjärjestäjän vastuu välillisistä ja ennalta arvaamattomista vahingoista on kuitenkin aina rajoitettu 841 €. Kirjalliset korvausvaatimukset on esitettävä matkanjärjestäjälle viimeistään 1 kuukauden kuluttua matkan
päättymisestä.


15. VALUUTTAMUUTOKSEN VAIKUTUKSET HINTAAN

Tarjouksemme ja vahvistuksemme hinnat perustuvat niiden päiväyspäivänä voimassaoleviin valuuttakursseihin ja
hintatasoon. Lopulliseen hintaan voivat vaikuttaa valuuttakurssien muutokset (ks. yleiset valmismatkaehdot kohta 10). Hinnanmuutosta laskettaessa verrataan esitteen hinnoittelukurssia ja 6 viikkoa ennen matkan alkua voimassa ollutta
valuuttakurssia. Hinnat sisältävät arvonlisäveron.


Matkatoimisto AC Travel varaa itselleen oikeuden muuttaa sopimusehtoja ja muita sisältötietoja ennen sopimuksen
päättämistä. Matkanjärjestäjä ei vastaa esitteessä tai muissa julkaisuissa olevista mahdollisista painovirheistä.Vastuullinen matkanjärjestäjä:

Arena Center Oy / AC Travel
Alakiventie 2
00920 Helsinki
Puhelin +358 44 770 8080
Sähköposti sales@actravel.fi
Internet www.actravel.fi
y-tunnus: 0967717-3
Kaupparekisterinumero: 577857
Valmismatkarekisterinumero: 467/15/MJ
Arena Center Oy:llä on voimassa oleva vakuus Kilpailu- ja kuluttajavirastolla (www.kuluttajavirasto.fi)